Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac utvrđena je Odlukom  o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac (“Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca” br. 3/20.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 200kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 200kn

Odgojni 5-satni poludnevni program za područni vrtić Rakitovica: 125kn

 

Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac, Područni dječji vrtić Marijanci utvrđena je Odlukom o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac, Područni vrtić Marijanci (“Službeni glasnik” Općine Marijanci br. 2/21.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 450 kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 450 kn

 

Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac, Područni dječji vrtić Viljevo utvrđena je Odlukom o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac, Područni vrtić Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” br. 3/21.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 500 kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 500 kn

 

Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac, Područni dječji vrtić Podravska Moslavina utvrđena je Odlukom o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac, Područni vrtić Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” br. 10/21.) te Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac, Područni vrtić Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” br. 20/22.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 500 kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 500 kn

Izostanci djece do 10 radnih dana obračunavaju se po punoj cijeni. Ukoliko dijete izostaje 10 ili više dana iz Dječjeg vrtića, uz predočenu liječničku potvrdu o bolesti djeteta obračun se vrši prema ugovoru.

Ako roditelj ima dvoje djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 20% za drugo dijete. Ako roditelj ima troje ili više djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 30% za svako dijete.

 

Iznos mjesečnog sudjelovanja u cijeni koštanja vrtića treba uplaćivati redovito, na žiro račun naznačen na uplatnici.

Rezervacija za boravak djeteta u vrtiću i jaslicama plaća se za svaki mjesec prema ugovoru, odnosno dok roditelj ne ispiše dijete.

Davatelj usluge ima pravo izvršiti korekciju cijene, ukoliko Upravno vijeće i Gradsko vijeće donese takvu odluku.

Scroll to Top
Skip to content
Verified by MonsterInsights